ماشاالله آجودانى در سال ١٣٢٩ شمسى در آمل مازندران متولد شد. او فوق ليسانس و دكتراى خود را در رشته زبان و ادبيات فارسى از دانشگاه تهران دريافت كرد و از محضر اساتيد معروفى چون احمد مهدوى .دامغانى، سيد جعفر شهيدى و عبدالحسين زرين كوب استفاده برد.  رساله دكتراى ايشان با عنوان "نقد و بررسى شعر دوره مشروطه" تحت سرپرستى دكتر محمد رضا شفيعى كدكنى به انجام رسيد.

ايشان نزديك به هفت سال به عنوان عضو هيئت علمى دانشگاه اصفهان و مربى گروه زبان و ادبيات فارسى اشتغال داشته است.
آجودانى در بهمن ١٣٦٥ به لندن آمد و در اين شهر با زنده ياد منوچهر محجوبى مدير مسئول و ناشر مجله "فصل كتاب"، در انتشار آن نشريه همكارى كرد و از همان ابتدا سردبيرى آن مجله را به عهده گرفت. از اين مجله ١٣ شماره در لندن انتشار يافته است.
آجودانى از بنيان گذاران و مدير "كتابخانه مطالعات ايرانى" در لندن، هستند. اين كتابخانه كه بزرگترين كتابخانه ايرانى خارج از ايران است، در سال ١٩٩١ ميلادى تاسيس شد.
نخستين كتاب او با عنوان "مشروطه ايرانى و پيش زمينه هاى نظريه ولايت فَقِيه" در نقد و بررسى تاريخ مشروطه و تاريخ نگارى اين دوره در ٦٥٠ صفحه، در سال ١٩٩٧ ميلادى در لندن منتشر شد.
دومين كتاب ايشان با عنوان "يا مرگ يا تجدد" كه سال ٢٠٠٢ ميلادى در لندن منتشر شده است، مجموعه اى از ٩ مقاله است كه طى سال هاى گذشته در داخل و خارج از ايران در باره شعر و ادب دوره مشروطه به چاپ رسيده است. 
تا كنون بيش از پنجاه مقاله و يادداشت از آجودانى در نشريات مختلف داخل و خارج از ايران منتشر گرديده است. "هدايت، بوق كور و ناسيوناليسم" عنوان آخرين كتاب ايشان است كه نقد و بازخوانى متفاوتى است از بوف كور و ديگر نوشته هاى هدايت در متن تاريخ و فرهنگ عصر تجدد. "ناسيوناليسم" به عنوان يكى از مهمترين مضمون هاى نوشته هاى هدايت، بحث محورى كتاب است. اين كتاب در دسامبر ٢٠٠٦ در لندن منتشر شد.